nowe technologie w firmachJednym z podstawowych priorytetów krajów UE zapisanym w Strategii Lizbońskiej jest budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wyraźną orientacje na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych zyskała polityka spójności UE na lata 2007 – 2013. Innowacje stały się w niej priorytetem rozwojowym Unii.

Statystyki potwierdzają znaczne dysproporcje między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami UE w dziedzinie innowacji i działalności B+R oraz utrzymującą się przepaść w porównaniu z najważniejszymi konkurentami Unii na arenie światowej. Europa musi stać się bardziej innowacyjna, szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i preferencje konsumentów oraz kształtować społeczeństwo i gospodarkę przyjazne dla innowacji. Cel ten można osiągnąć wyłącznie przy zastosowaniu strategicznego podejścia zakładającego partnerstwo między podmiotami z obszaru przedsiębiorczości, badań naukowych, edukacji i sektora publicznego.

Głównym zadaniem polityki spójności w następnym okresie programowania będzie zmniejszenie deficytu innowacji w poszczególnych regionach UE. W związku z tym, inwestycje w ramach tej polityki dotyczą czterech kluczowych elementów: działalności B+R i innowacji, przedsiębiorczości, stosowania ICT oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Ponadto, poprzez inicjatywę „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” wspiera się tworzenie sieci kontaktowe i uczenie się na podstawie doświadczeń różnych regionów w zwiększaniu zdolności do innowacji, ulepszaniu łączy ICT i rozwijaniu kapitału ludzkiego oraz w nadawaniu klastrom przemysłowym innowacyjnego impulsu.